AVÍS LEGAL

En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), i en especial l’article 5, el titular d’aquesta pàgina web, CASAS DOMENECH, informa a l’USUARI sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que decideixi de forma expressa, lliure i voluntària si desitja facilitar a CASAS DOMENECH les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis que s’ofereixen.

Així mateix, s’informa a l’USUARI de la incorporació de les seves dades en un fitxer, essent-ne el titular i responsable CASAS DOMENECH (CIF B-61287330, amb domicili social a Carrer Doctor Fleming, Manlleu 08560 (BARCELONA), i que amb aquest fitxer es durà a terme un tractament automatitzat de les seves dades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i/o serveis que ens demani i poder-li oferir nous serveis.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, CASAS DOMENECH podrà denegar el servei concret sol·licitat.

L’USUARI haurà d’omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i serà responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa d’haver omplert amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Si l’USUARI és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans d’incloure les seves dades personals als formularis de la pàgina web.

CASAS DOMENECH ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, de manera que ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

De la mateixa manera, CASAS DOMENECH s’obliga a complir l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

L’USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita al domicili social de CASAS DOMENECH que s’ha expressat, en la qual s’acrediti la identitat de l’USUARI.

CASAS DOMENECH comunica als usuaris, mitjançant aquest avís, que utilitza ‘cookies’ quan l’USUARI navega per les diferents pantalles i pàgines de l’espai web. Les ‘cookies’ utilitzades per CASAS DOMENECH són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades que hi estan contingudes ni llegir els arxius de tipus ‘cookies’ creats per altres proveïdors. No obstant això, l’usuari podrà impedir la generació de ‘cookies’ mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador d’Internet. CASAS DOMENECH utilitza ‘cookies’ amb la finalitat de reconèixer els usuaris que s’hagin registrat i facilitar la seva navegació, alhora que proporcionen informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari i mesuren alguns paràmetres de trànsit dins el propi espai web. També serveixen per fer una estimació de les visites rebudes, ja que permeten a CASAS DOMENECH enfocar i ajustar els serveis que proporciona a través d’aquest espai de la forma més efectiva.

En el cas que CASAS DOMENECH presti en algun moment algun tipus de servei específic en el qual determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindrà preferència l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència o contradicció.