L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un dels més coneguts a Espanya des de la seva instauració en 1986. És estrany el dia en què un ciutadà espanyol no paga algun tipus d’IVA a conseqüència d’haver efectuat una compra d’un producte, un servei o un menjar, per exemple. Però aquest impost tan comú no s’aplica sobre els productes asseguradors des del moment de la seva instauració, fa gairebé 35 anys.

No obstant això, les primes d’assegurança no estan lliures d’impostos. En els primers anys de vida de l’IVA les primes van estar exemptes d’impostos, però en 1997 es va crear l’Impost sobre les Primes d’assegurança, d’aplicació en la majoria de rams de l’assegurança.

Al principi, el tipus impositiu va ser del 4% sobre la prima neta, percentatge que es va elevar al 6% a partir de finals de 1998. Aquest 6% continua aplicant-se actualment. La gran majoria de rams de l’assegurança porten associats aquest impost. Només alguns estan exempts, com ara les assegurances de vida, les assegurances d’assistència sanitària i malaltia, o les assegurances agràries combinades, entre algunes altres.

L’IPS és l’únic impost que es carrega sobre la prima de les assegurances, però hi ha altres ‘recàrrecs’, que corresponen als ingressos que el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) percep pel fet d’assumir competències o fer-se càrrec de garanties i prestacions relacionades amb la Institució Asseguradora.

Aquests són els recàrrecs:

  • Recàrrec en l’Assegurança de Riscos Extraordinaris. 
  • Recàrrec per a finançar l’activitat liquidadora d’entitats asseguradores per part del CCS (0,15% sobre la prima neta). Tots els rams d’assegurança excepte vida i crèdit a l’exportació.
  • Recàrrec en l’assegurança de Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria en l’Ús i Circulació de Vehicles de Motor. 

Font: Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona